segunda-feira, 17 de março de 2008

Zenízio i Belharino, 1284, agosto, 22


[Decumiento publicado por Isabel Alfonso Anton [La Colonizacion Cisterciense en la Meseta de l Duero. El Dominio de Moreruela, 1986, Zamora, p. 490-491], que l liu an Madriç ne l A.H.N – Archivo Historico Nacional, Clero. Moreruela. C. 3.555, nº 3.

AF]Sabran quantos este presente escripto viren como en presença de mei Fernan Lopez poblico taballion del rey de Portugal e do Algarve en Bragança e das testemonias que de suso son escriptas martes XXII dias dagosto Pedro Rodriguez e Johan Matinez de Parada juyzes de Bragança per carta del rey Don Denis pela gracia de Deus rey de Portugal e do Algarve entregaron a frey Andres vistiaryo de Moreyrola e a frey Veresmo frade desse lugar en nome do abade e do convento do moesteyro sobredicto cuios procuradores sufficyentes eran hun lugar que dizen Vilaryno sobre que fuy contenda entre os dictos abade e convento pelos dictos seus procuradores da huna parte Roy Paz, cavaleyro dangeyra de outra ante Johan Martinez juyz sobredicto de Bregança por que fuy provado per testemonias de muytos homees bonos ante odicto juyz e julgado per el e conffirmado per carta do dicto sennor el rey don Denis que aquel lugar que dizen Villaryno iaz en termino de Genyzo e e de Genyzo e esta entrerga les fezeron os dictos juyzes per carta e per mandado del dicto sennor por que acharon por verdade e fuy provado outrossi que ao tenpo que o dicto Roy Paz e sua muller Maria Rodriguez fezeron canbeo conno moesteyro de Moreyrola sobredicto que oviessen o dictos Roy Paz e sua muller M.ª Rodriguez Angeyra que era do dicto moesteyro en seus dias deron ao dicto moesteyro huna aldea que e chamada Genyzo con todos seus termios e devissos e pacilgus e entradas e saydas e contodas suas perteenças que a oviesse por heredamento pera senper e feçesse dela toda sua voentade e por ende les entergaron o lugar que he dicto Vilaryno e todollos outros termios e devisos que perteeçen a adicta alldea de Genyzo quelles fuy dada pelos dictos Roy Paz e sua muller Maria Rodriguez con todas suas perteenças assi como dicto he pera senper e que esto fosse firme e non venesse endulda os dictos procuradores do dicto moesteyro pediron a min Fernan Lopez taballion sobre dicto (que) les desse deste feyto segundo como pasou e da enterga sobredicta huna protestaçon e heu aseu rogo e do mandado dos dictos juyzes con que entodas estas causas presente fuy esta presente protestaçon con minha mano propria escrivy e enela pugi meu sinal que tal he (signum) en testemonio de verdade que presentes foron Domingo dechecho, Martin(...) Pedro Maurel, Lº carryl andadores de Bragança, don Diego de figey(...) Domingo Martinez, Estevan Fernandez, don Fagundo, de Genyzo, Ferragudo homme do dicto Roy Paz, Pedro Garcia de vinaess, Johan Fernandez homme de Roy Fernandez comendador delgosso e outros muytos. Feyta enno dia sobredito da era M.CCC.XX(II).


domingo, 16 de março de 2008

Angueira i Zenízio, 1284, agosto, 18

[Decumiento publicado por Isabel Alfonso Anton [La Colonizacion Cisterciense en la Meseta de l Duero. El Dominio de Moreruela, 1986, Zamora, p. 489-490], que l liu an Madriç ne l A.H.N – Archivo Historico Nacional, Clero. Moreruela. C. 3.555, nº 2.

AF]
Sabehan quantos este presente scripto viren commo feria VI.XVIII dias andado dagosto de era M.CCC.XXII frey Veresno e frey Andres vestiario de monesteyro de Moreyrola mostraron pollo abade e pollo convento do dicto monesteyro cuios procuradores eran huna carta de nosso senor Dom Denis pela gratia de Deus rey de Portugal e do Algarve a Pedro Rodriguez et a Johan Martinez iuzes de Bragança per queles fezessem entrega de quinientos mr. edas custas assi commo era contenudo enna carta del rey de Ruy Paez cavaleyro de Angueira eo dicto Ruy Paez disse aos juizes que polla carta del rey nen pollo juizio deles non dava nada e por que o dicto vestiario disse aos juizes que obrassen pella carta del rey mostrouli apoges e disse que fossem oss juizes coneles e queles enchessem os cupelos de pedras que nen polla carta del rey nen pollos iuizes non leyxaria elle aentrar enna entrega per la oss juizes fezessem de seu, esse los juizes fallasem alguna rem do seu caelle falhariam pennora en Rico vaao por huna e disto pediron ammi Juhan Eannes taballio de Bragança oss dictos frades huna protestaçon e eu a estas palavras presente foy e arogo dos distos frades esta presente protestaçon con mehan mano propria escrivi e en eela meu sinal pugi que tal e (signum) en testemonhio de verdade que presentes foronoss juizes desuso dictos Pedro Perez alfayate Alvito Perez taballion e Alvar Rodriguez escudeiro con otros muytos. Feyta a carta no dia ena era sobredicta.