segunda-feira, 9 de março de 2009

Zenízio, 1303, maio 4
[Decumiento publicado por Isabel Alfonso Anton
[La Colonizacion Cisterciense en la Meseta de l Duero. El Dominio de Moreruela, 1986, Zamora, p. 499-500], que l liu an Madriç ne l A.H.N – Archivo Historico Nacional, Clero. Moreruela. C. 3.556, nº 2.

AF]Sabbiam quantos esta (...) viren que en presença de mi Alfonso Perez pu­blico taballion del rey en Bragança e das testigos que ena fin desta carta som escritas frey Simon prior do moesterio de Morerolla he procurador del abbade e del convento desse meesmo lugar fago a Alvar Perez procurador e maiordo­mo mayor do onrado padre e senhor dom Martino arçebispo de Bragaa de vinte livras de portes quelle avya a dar per razon que purgara a rebeldia en que caera o dito abbade e convento sobreditos per dante os vigairos de Bragaa ass quaes livraron Pedro Perez rector de ygresia de Ryo oyran oidor dado ena corte do dito arçebispo mandou pagar ao dito Alvar Perez por costas della dita rebeldya ellas ditas vinte livras pagadas luego el dito Alvar Perez entre­gou al dito frey Simon todas aquellas cousas enque fuer metido a posse (?) pellos vigairos de Bragaa pella rebeldia de asuso dita per razon della tertia pontifical de Genizo que devia aver el dito arçebispo de igresia de Genizo. E desta en como pasava ho dito frey Simon pedyo ende a mi taballion sobredito quelle dese ende este estromento que con mhea mhano propia escrivi he en ella puge meu sinal que tal he (signum) en testimonio de verdade. Testes que foron presentes Affonso Rodriguez procurador del rey. Pedro Garcia vigairo, Perez de Charcas, frey Pedro abbade do moesterio de Castro de Vellaas et Rodrigo Perez mercador. Eu Alvar Perez procurador do dito senhor relevo a çitatom sobre que eran citado o dito prior e nome do dito abbade e convento pro dante as vigairos de Bragaa sobre razon de terçia do ygresia de Genizo aqui era citado a mhea petiçom do dito arçebispo Facto foy ysto en Bragança quatro dia de mayo. Era de mill CCC e quarenta huno ano.